IKEA katalog maj 2022 - strana 35 *

1 ... 35 37
IKEA katalog - Proizvodi na akciji - polica, sto, slavina. Stranica 35.
1 ... 35 37

Prelistajte ovaj IKEA katalog koji važi od - do - da biste videli najnovije ponude. Na 36 stranica trenutne nedeljne akcije, pronaći ćete najbolju robu iz kategorije Nameštaj. Ovaj IKEA katalog nudi popuste na više od 260 proizvoda, vodeći računa da dobijete najbolju ponudu za stvari koje kupujete! Ako želite da uštedite prilikom sledećeg odlaska u kupovinu u prodavnicu IKEA, ne zaboravite da pogledate ceo katalog od strane 1 do strane 36. Na trenutnoj stranici ćete pronaći promocije za sto, polica, slavina; međutim, ovaj katalog IKEA prodavnice nudi mnoga druga sniženja robe, kao što su sto, polica, slavina, peškir, vešalica. Ako želite da kupujete pametno i uštedite prilikom Vašeg sledećeg odlaska u kupovinu u prodavnicu IKEA, ne propustite najnoviji nedeljni katalog koji je pun neverovatnih cena i sjajnih popusta. Posećujte Moj Katalog svaki dan da ne biste propustiti sjajne promocije koje nude Vaši omiljeni prodavci.

* Važeći u svim IKEA marketima.

Proizvodi u ovom katalogu

 
 
Usluge i garancije Naša­široka­ponuda­usluga­daje­ti­slobodu­da­se­odlučiš­ne­samo­za­proizvode,­već­i­da­ odrediš­koliko­posla­želiš­obaviti­samostalno­a­u­čemu­bi­ti­dobro­došla­naša­pomoć. Na­ovoj­stranici­pronaći­ćeš­usluge­koje­ti­mogu­olakšati­put­do­kupatila­iz­snova. Planiranje kupatila i savetovanje Čak­i­kada­su­posredi­veliki­projekti,­sitnice­znače.­ Razmotri­svoje­zamisli­s­našim­timom­za­opre­ manje­prostora­koji­će­ti­pomoći­da­sve­skockaš.­ Isporuka Bilo­da­kupuješ­u­robnoj­kući­ili­onlajn,­a­bez­ obzira­na­to­za­koliko­se­proizvoda­odlučiš,­mi­ ćemo­se­pobrinuti­za­narudžbinu­i­isporučićemo­ti­ je­na­adresu­po­tvom­izboru.­ 4ve Nože∀ poneti samostalno... Sastavljanje nameštaja Svi­naši­proizvodi­namenjeni­su­za­samostal­ no­sastavljanje,­ali,­ako­želiš,­mi­ćemo­se­rado­ postarati­za­to. Uslugu­možeš­naručiti­za­pojedinačne­elemente­ ili­čitava­rešenja­za­odlaganje.­Pošto­završimo,­ pakovanje­ćemo­poneti­sa­sobom­i­odložiti­ga­ vodeći­brigu­o­životnoj­sredini. Pomoći­ćemo­ti­nadahnućem­i­funkcionalnim­ rešenjima­za­sve,­od­elemenata­do­rasvete. Montaža Ako­želiš­da­sve­teče­glatko­i­brzo­—­mi­ćemo­se­ pobrinuti­za­montažu­kupatila­i­vodićemo­posao­ od­početka­do­kraja. Garancije GODMORGON i ENHET 10 godina garancije Šta pokriva ova garancija? Ova garancija odnosi se samo na upotrebu u do­maćinstvu­i­pokriva­nedostatke­u­materijalu­i­ izradi­sledećeg­nameštaja:­GODMORGON­nameš­ taja­i­GODMORGON­nogara.­Takođe,­pokriva­i­ GODMORGON­jedinicu­za­odlaganje,­set­od­2­ de­la­i­GODMORGON­dodatke­za­uredno­čuvanje­ predmeta.­Garancija­se­odnosi­i­na­sve­ENHET­ proizvode. Šta ova garancija ne pokriva? Garancija­se­ne­odnosi­na­TOLKEN­ploče. Kupatilske kombinovane slavine 10 godina garancije Šta pokriva ova garancija? Ova­garancija­važi­za­sve­kupatilske­IKEA­termo­ statske­kombinovane­slavine­za­tuš.­Garancija­ po­kriva­nedostatke­u­materijalu­i­izradi­svih­kupa­ tilskih­kombinovanih­slavina­za­tuš.­Naši­proizvodi­ ispitani­su­znatno­temeljnije­nego­što­to­propisuju­ važeći­međunarodni­standardi­i­mi­upotrebljava­ mo­samo­delove­vodećih­proizvođača­kako­bismo­ ispunili­obećanih­10­godina­garancije. Kupatilski umivaonici i kombinovane slavine 10 godina garancije Šta pokriva ova garancija? Ova­garancija­pokriva­sve­IKEA­kupatilske­ umi­vaonike­(uključujući­sifone)­i­kombinovane­ slavine.­Ova­garancija­važi­samo­za­upotrebu­u­ do­ma­ćinstvu­i­pokriva­nedostatke­u­materijalu­ i­izradi­svih­kupatilskih­umivaonika­i­kombi­nova­ nih­slavina. Svi GODMORGON komadi nameštaja, ENHET proizvodi, termostatski mešači, umivaonici i kombinovane slavine imaju 10 godina garancije. 34­ Usluge­i­garancije Šta ova garancija ne pokriva? Ova­garancija­ne­pokriva­proizvode­koji­su­po­ grešno­čuvani,­sastavljeni,­montirani,­čišćeni­na­ neodgovarajući­način­ili­neodgovarajućim­sred­ stvima­za­čišćenje,­oštećeni­udarom,­nezgodom­ ili­uticajem­vode.­Takođe­ne­važi­za­ilter/aerator­ kombinovane­slavine­koji­se­mora­redovno­čistiti­ i­zameniti­kada­se­istroši. Kupatilski dodaci za tuš 3 godine garancije Šta pokriva ova garancija? Ova­garancija­važi­za­BROGRUND­i­VOXNAN­zidni­ tuš,­ručni­tuš,­crevo­za­tuš,­držač­tuša­i­police­za­ tuš,­VALLAMOSSE­ručni­tuš,­crevo­za­tuš,­držač­za­ tuš,­LILLREVET­ručni­tuš­i­crevo­za­tuš­i­KOLSJÖN­ ručni­tuš­s­držačem­i­crevo­za­tuš.­Garancija­važi­ od­dana­preuzimanja­uz­originalni­račun­ili­drugi­ dokaz­kupovine. Šta ova garancija ne pokriva? Garancija­ne­pokriva­uobičajeno­trošenje,­rezo­ve,­ ogrebotine,­štetu­nastalu­udarcem­ili­uticajem­ vo­de.­Pažljivo­se­pridržavaj­naših­uputstava­za­ sastav­ljanje­i­održavanje.­Ova­garancija­ne­po­k­ riva­proizvode­koji­su­pogrešno­čuvani,­sastavljeni­ ili­montirani,­ili­su­čišćeni­na­neodgovarajući­ način­ili­neodgovarajućim­sredstvima­za­čišćenje.­ Garancija­ne­važi­ako­su­proizvodi­upotrebljavani­ na­otvorenom­ili­u­korozivnoj­sredini.­Ona­ne­ pokriva­ni­slučajna­oštećenja. BROGRUND, VOXNAN i VALLAMOSSE zidni tuševi/ručni tuševi/creva za tuš imaju 3 godine garancije. Važna napomena Cene­prikazane­u­brošuri­važe­do­30.­juna­2022.­ Iako­su­informacije­prikazane­u­publikaciji,­ uključujući­cene­proizvoda,­prikazane­u­dobroj­ veri­i­smatraju­se­tačnim­u­trenutku­proizvodnje­ odnosno­štampe,­one­se­mogu­razlikovati­od­ informacija­prikazanih­u­robnoj­kući­IKEA­i­na­ internetskoj­stranici­tokom­važenja­brošure­jer­ su­podložne­prilagođavanju­tržišnim­kretanjima,­ dostupnosti,­valutnim­luktuacija­ma,­promenama­ troškova­sirovina,­odlukama­iz­oblasti­trgovinske­ politike­i­drugim­okolnostima­koje­se­trenutno­ ne­mogu­predvideti.­IKEA­je­odlučna­zadržati­ prikazane­cene­što­je­duže­moguće.­ Cene­i­podatke­o­proizvodima­uključenim­u­ brošuru­pažljivo­proveravamo,­ali­mogu­se­javiti­ neželjene­pogreške­ili­štamparske­greške. Za­kupovinu­IKEA­proizvoda­ili­druga­pitanja­ o­cenama,­molimo­pogledaj­cenu­na­etiketi­u­­ robnoj­kući­IKEA,­kao­i­cene­na­internetskoj­ stranici­prilikom­kupovine­putem­interneta,­jer­ se­jedino­te­cene­smatraju­važećim­u­datom­ trenutku­iskazivanja­u­robnoj­kući­odnosno­na­ internetu i one imaju prednost nad cenama navedenim­u­publikaciji.­Cene­su­takođe­ podložne­izmenama­PDV.­Sve­promotivne­cene­ili­ vremenski­ograničene­ponude­za­IKEA­proizvode­ nisu­obuhvaćene­brošurom­jer­se­primjenjuju­ u­ograničenom­vremenskom­razdoblju.­Više­ o­posebnim­ponudama­i­cenama­saznaćeš­u­ robnoj­kući­IKEA­ili­na­IKEA.rs­u­vreme­trajanja­tih­ ponuda. BMi Oe NorB∀ 7iše o našim uslugama saznaj na ጓ,&"rsusMuHe

IKEA katalozi

Najpopularniji katalozi